Dernek Tüzüğü
Pazartesi, 07 Ocak 2008

 

MUDURNU DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı :
Madde 1 : MUDURNU DOĞALVE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA Derneği’dir.

Derneğin Yeri :
Madde 2 : Derneğin merkezi MUDURNU İlçesi sınırları içerisindedir.adresi, Hüsamettindere köyü MUDURNU./BOLU'dur. Adres değişikliği Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir. Dernek, şube açabilir, federasyon kurabilir ya da aynı alanda faaliyet gösteren federasyonlara üye olabilir.

Derneğin Amacı :
Madde 3 :

Derneğin amacı, MUDURNU….. ilçesindeki doğal çevre ile tarih ve kültür mirasının korunması, tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla konuya yardım ve katkı sağlayacak gönüllüleri bir araya getirmek, bu yolla doğa ve tarih bilincinin gelişmesine ve yerleşmesine katkıda bulunmaktır.

 

 

Çalışma Konuları ve Biçimi :
Madde 4-
Dernek amacını gerçekleştirmek üzere şu konularda çalışmalar yapar:

1) Çevrenin kirlenmesine kültür ve tarih mirasının tahrip ve yok olmasına yol açan etkenlerin tespitine yönelik etüt ve projeler üzerinde çalışır, bu amaçlı yerel çalışmalara ön ayak olur veya var olan çalışmalara destek verir,

2) Tek başına veya diğer kuruluşlarla birlikte çevre koruma amaçlı kanun, yönetmelik, tüzük, tebliğler v.b. mevzuat çalışmalarına katılır, görüş ve önerilerini bildirir,

3) Çevre korumaya yönelik konferanslar, seminerler düzenler, gerektiğinde danışmanlık ve eğitim hizmeti verir,

4) El sanatlarının korunması ve geliştirilmesi için kurslar düzenler, üretim atölyeleri kurar, gerektiğinde bunların satış ve pazarlamasına yönelik iş yerleri kurar ve işletir,

5) Çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere, süreli ve süresiz, yazılı ve sözlü yayınlar yapar,

6) Bakanlar Kurulu iznini almak kaydıyla aynı amaçlı yurt dışı kuruluşlarla ilişkiler kurar, uluslar arası faaliyetlerde bulunur,

7) Çevre koruma konusunda başarı gösteren kişi ve kuruluşları özendirici çalışmalar yapar, gerektiğinde yarışmalar düzenler ve ödüllendirir,

8) Gerektiğinde amacını gerçekleştirmek üzere taşınmaz ve taşınır mallar satın alır, kiralar veya bunları başkalarına kiraya verir,

9) Gönüllüler ve dernek üyeleri arasında dayanışmayı ve ortak çalışmayı geliştirmek amacıyla lokal açar ve işletir,

10) Gerektiğinde amacını gerçekleştirmek üzere kültürel, sosyal ve iktisadi işletmeler kurar.

11) Dernek amaçlarının yaygılaşması, iletişimin geliştirilmesi, derneğe gelir sağlanması için toplantı, yemek, balo, piyango, konser, gösteri, temsil, kermes ve lokal açma gibi faaliyetlerde bulunur.

Üyelik ve Üyeliğe Kabul:
Madde 5 –

Derneğe üye olma ve asıl üyelik:

5.1- Derneğin amaçladığı alanda çalışmak isteyen ve Dernekler Kanunu’nun aradığı şartlara uyan gerçek ve tüzel kişiler Derneğe üye olabilir. Tüzel kişilik olarak üye olunması halinde yetkili organları tarafından görevlendirilen kişiler tüzel kişiyi Dernekte temsil eder. Bu kişilerin temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına temsil ve oy kullanacak kimse, ilgili tüzel kişi tarafından yeniden belirlenerek Derneğe bildirmek durumundadır. Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarından aranan şartların dışında, Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olmaları gerekir.

5.2- Derneğe üye olabilmek için adayın yazılı başvurusu ve en az iki üyenin teklifi gerekir. Derneğin kurucuları aynı zamanda Derneğin doğal üyeleridir.

5.3- Başvuru üzerine, Yönetim Kurulu adayın durumunu bu Tüzük hükümlerine göre inceler ve en geç 30 gün içinde kabul veya red yönünde bir karar verir. Karar yazılı olarak adaya bildirilir. Üyeliğe kabul edilen üyeler, bir defaya mahsus olmak üzere 50,00 YTL giriş ödentisi ödemek zorundadırlar. Giriş ödentisini ödemeyen adayın üyelik işlemleri tamamlanmaz.

Onursal Üyelik:

Madde 6-

Bilim ve teknik alanındaki çalışmalarından veya mesleki deneyimlerinden yararlanılacak ve Dernek çalışmalarına katkıda bulunacak nitelikteki kimseler Yönetim Kurulu'nun kararı ile onursal üye olabilirler. Onursal üyelerden ödenti alınmaz. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde Türkiye'de ikamet etme zorunluluğu aranmaz. Onursal üyeler, Dernek organlarının çalışmalarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.Üyelikten Ayrılma :
Madde 7-

Her üye Yönetim Kurulu'na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle ayrılmış sayılır. Dernekten ayrılanların ayrılmış sayılma tarihine kadar olan aidat borçları tahsil edilir.

Üyelikten Çıkarılma :
Madde 8-

Aşağıda yazılı durumlarda üye hakkında Yönetim Kurulu tarafından Dernek üyeliğinden çıkarılma kararı verilir: :

8.1- Derneğin amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışta bulunmak.

8.2- Dernek tüzük ve hükümlerine ya da Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymamak.

8.3- Derneğe karşı olan mali yükümlülüklerini yerine getirmemek.

8.4- Dernekler Kanununa göre üye olma koşullarını kaybetmek..

8.5- Tüzel kişiliği temsilen üye olanların tüzel kişi ile ilişiğinin kesilmesi veya tüzel kişinin üye olma koşullarını yitirmesi durumunda üyelikler sona erer.

8.6- Dernek çalışmalarına katılmamak, verilen görevleri yapmamak veya yapamamak, görev almaktan kaçınmak, derneğin yaşamasına ve amaçlarına karşı ilgisizlik göstermek, derneğin amaç ve ilkelerine ve çalışma biçimlerine karşı aykırı davranış, fiil ve hareketlerde bulunmak.

Üyelikten Çıkarılmaya İtiraz Hakkı
Madde 9-

Dernekten çıkarılan üyenin bu karara karşı Dernek Genel Kuruluna başvurma hakkı saklıdır. Dernek Genel Kurulunun bu konuda vereceği karar kesindir.

Derneğin Organları :
Madde 10-

Derneğin organları şunlardır.

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda, Genel Kurul veya Yönetim Kurulunun alacağı kararlarla dernek üyelerinden sürekli veya geçici danışma kurulları, komisyon ve çalışma ekipleri kurulabilir.

Genel Kurul :
Madde 11-

Genel Kurul derneğin en yüksek organıdır. Genel Kurul, dernek üyelerinden oluşur. Genel Kurul’a katılabilmek için üyelerin derneğe olan mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları şarttır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine olağan olarak her yıl Ocak ayı içinde toplanır. Bunun dışında Yönetim Kurulu'nun gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerin 1/5’inin veya Denetleme Kurulu'nun, Yönetim Kurulu’na yapacakları yazılı başvurusu üzerine her zaman olağanüstü toplanır. Üyelerin veya Denetleme Kurulu’nun isteği üzerine Yönetim Kurulu, en geç bir ay içinde olağanüstü toplantı çağrısı yapmadığı takdirde ilgililer, yerel Sulh Hakimliği’ne başvurarak, Dernek üyeleri arasından görevlendirilecek en az 3 kişilik bir kurul tarafından Genel Kurul’un toplantıya çağrılması istenebilir.

Çağrı Usulü :
Madde 12-

Genel Kurul, toplantıya katılacak üyelere, gündemi, tarihi, saati ve yeri, Yönetim Kurulu tarafından en az 15 gün önceden yazılı veya elektronik posta yoluyla bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının tarihi, yeri, saati de bildirilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az ve 60 günden fazla olamaz.

Toplantı Yeter Sayısı ve Yapılış Usulü :
Madde 13-

Genel Kurul, kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılanların sayısı Yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul’da toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan en az üç kişilik bir divan kurulu oluşturulur.

Genel Kurulda Oy Kullanma ve Karar Alma Usulleri :
Madde 14-

Genel Kurul'da her üyenin yalnız bir oy hakkı vardır ve üye oyunu şahsen kullanır. Dernek organlarının seçimi dışında Genel Kurul'da kararlar açık oyla alınır. Karar yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazladır.

Derneğin feshi ve tasfiyesinde ve tüzük değişikliği hakkındaki kararlarda 2/3 çoğunluk aranır. Dernek organlarının seçiminde gizli oy açık tasnif usulü uygulanır.

Genel Kurul Görev ve Yetkileri :
Madde 15-

Genel Kurul'un görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:14.1 - Dernek organlarını seçmek.

14.1- Gerektiğinde tüzük değişikliği yapmak.

14.2- Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulu'nu aklamak.

14.3- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan tahmini bütçe ve yıllık aidat tutarı önerilerini aynen veya değiştirerek kabul etmek.

14.4- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

14.5- Derneğin uluslararası faaliyetlere katılmasına karar vermek.

14.6- Derneğin fesih etmek.

14.7- Dernek amacına uygun büyük kapsamlı projeleri görüşmek ve karara bağlamak.

14.8- Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10'u tarafından yazılı olarak gündeme alınması istenen konuları karara bağlamak.

14.9- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın Genel Kurul'ca yapılmasını öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.

14.10- Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek.

Yönetim Kurulu :
Madde 16-

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, gizli oyla seçilen 7 asil 3 yedek üyeden oluşur. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin Dernek üyesi olması ve Genel Kurul’a katılma niteliği taşıması şarttır. Kurul ilk oturumunda kendi içinden bir başkan, bir başkan vekili, bir sayman ve bir genel sekreter seçerek görev bölümü yapar. Yönetim Kurulu'nca kabul edilen bir mazereti olmadan arka arkaya 3 olağan toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erer. Asli üyelerden boşalma olunca yedek üyeler sırasıyla göreve çağırılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :
Madde 17-

Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdır tüm faaliyetler bu kurulca yürütülür. Bu kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

17.1- Derneğin amaç ve çalışma konuları kapsamında kararlar alıp uygulamak. Genel Kurul'ca alınan kararları yerine getirmek.

17.2- Tüzük prensipleri dahilinde asil üyelik niteliklerini tespit etmek ve aday üye başvurularını karara bağlamak

17.3- Derneği temsil etmek ya da bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

17.4- Dernek gelir ve giderlerine ait işlemleri yapmak, çalışma raporu ve bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurul'a sunmak. Gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarma yapmak.

17.5- Gerekli personelin istihdamı, tayin ve terfileri, ücretler gibi hususlarda karar vermek.

17.6- Toplantı gündemini hazırlayarak genel kururlu usulüne uygun olarak olağan ya da olağanüstü toplantıya çağırmak.

17.7- Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak.

17.8- Tüzük hükümlerinin verdiği yetki ölçüsünde aidatlar hakkında karar vermek.

Dernek Başkanlığı,
Yönetim Kurulu Toplantıları :
Madde 18-

Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Dernek Başkanıdır. Dernek Başkanı bulunmadığı zamanlarda başkan vekili başkanın bütün yetkilerine sahiptir. Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa olmak üzere önceden kararlaştırılmış toplantı gününde, kurul tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. Toplantı çağrıları başkan, başkan bulunmadığı takdirde başkan vekili tarafından yapılır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf bu çokluğu sağlamış sayılır.Denetleme Kurulu :
Madde 19-

Denetleme Kurulu derneğin yetkili denetim organıdır. Bu kurul genel kurulca kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. En çok oy alan 3 aday asil bunları izleyen 3 aday yedek olarak seçilmiş olur.

Kurul ilk toplantısında aralarında bir başkan ve bir raportör seçer. Kurul kararlarını salt çoklukla alır. Bu kururlun görev ve yetkileri aşağıda özetlenmiştir:

- Derneğin bütçe ve hesap işleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını BİR YILLIK raporlar halinde ve önerilerle birlikte Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunmak.

- Yönetim Kurulu'nca düzenlenen mali rapor ile bilanço ve gelir gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini Genel Kurul'a sunmak.

- Dernek işlerinin mevzuat esasları içinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek ve raporlarında belirtmek.

Derneğin Gelirleri :
Madde 20-

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

20.1- Üyelik için başvuru sırasında bir defaya mahsus olmak üzere alınan ve Genel Kurul'ca saptanacak giriş aidatı. (Genel Kurul tarafından değiştirilinceye kadar bu tutar .50.-.... TL’dir.

20.2- Üyelerden alınan ve Genel Kurul'ca tespit edilen yıllık üyelik aidatı. (Bu aidat genel kurul tarafından değiştirilinceye 60-.. TL’dir.

20.3- Derneğe yapılan bağışlar ve yardımlar.

20.4- Dernekçe tertip edilen sosyal faaliyetler, piyango, konser, konferans, seminer, toplantılar vb. etkinliklerden elde edilen gelirler.

20.5- Derneğin mal varlıklarından elde edilebilecek gelirler.

20.6- Derneklerle ilgili mevzuata aykırı olmamak şartı ile derneğe yapılacak diğer

yardımlar.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 21-
Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak bunun genel kurulca görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim Kuruluna yetki vermesi gereklidir

Gelir ve Giderlerde Usul :
Madde 22-

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Derneğin İç Denetimi :
Madde 23-

Dernek'de iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Defter ve Kayıtlar :
Madde 24-

Dernek, 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan yönetmelikler ile, 4771 sayılı medeni yasanın 62. maddesine dayanılarak çıkartılan Yönetmelik' de ve diğer yasa ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar. Bu defterlerin Noterden veya İl Dernekler Biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

Dernek Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi (Fesih ve Tasfiye) :
Madde 25-

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul'un derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre dernek Genel Kuruluna katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğe göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesihe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülkiye amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin diğer şekillerde fesih, infisahı (dağıtılmış sayılması) veya kapatılma hallerinde ilgili kanun hükümleri uygulanır.

Fesih veya Tasfiye Halinde Malvarlığı İle İlgili Karar

Madde 26-

Derneğin feshi ya da infisahı halinde mal varlığı Dernek Genel Kurulunun vereceği karar uyarınca yardım kurumlarına verilir. Genel Kurulca bir karar alınmamış ise derneğin varlığı hazineye intikal eder.

Tüzük Değişikliği :
Madde 27-

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurul'undur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir. İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin 2/3'ünün toplantıda hazır olması ve değişiklikleri kabul etmesi gereklidir. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmamakla birlikte bu toplantının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk aranır. İkinci toplantıda Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, hazır bulunan 2/3 çoğunluğudur.

 

 


Derneğimiz
Derneğimiz Hakkında Genel Bilgi

 


Merkezi Mudurnu'da bulunan Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Derneği, Türkiye'nin her geçen gün bir parçası daha yok olan ve yeri doldurulması imkansız kültürel ve doğal değerlerini yaşatma ve bu mirasa karşı sorumluluğunu, kamuoyunu konunun önemiyle ilgili bilgilendirici sivil toplum faaliyetleriyle bir ölçüde dahi olsa telafi etme ihtiyacı duyularak kurulmuştur. Ekomüzeden ev alan her hane sahibi bu derneğin bir üyesi kabul edilir.

Bu noktadan hareketle misyonu;


 • Kültürel ve doğal değerleri yaşatmak ve korumak;
 • Köy hayatının ve geleneklerinin sürmesini sağlamak;
 • Yıkılmak üzere olan geleneksel "Anadolu Türk Köy Evleri"ni korumak, onarmak ve kullanıma açmak;
 • Doğal ve kültürel varlıkların tahribine yönelik sorunlara çözüm üretmek;


olan demeğimiz gerek bireysel, gerekse ulusal veya uluslararası sivil inisiyatifler ve fon kuruluşları ile işbirlikleri geliştirerek Türkiye'nin kültürel ve doğal mirası ile ilgili kamuoyu bilinci oluşturmayı amaçlayan projeler üreterek sivil toplumun ve ilgili mercilerin dikkatini çekmeye yönelik faaliyetler düzenlemeyi görev edinmiştir.


2009 yılı itibariyle derneğimizin merkezi Hüsamettindere Köyü'ne alınarak proje bazında Türkiye'ye örnek olabilecek ilk Ekomüze Projesi için çalışmalara ağırlık verilmiştir. Bünyemize şehir plancılar, mimarlar, mühendisler, müze bilimciler, akademisyenler ve çeşitli üniversitelerin belli bölümlerini katarak projemizi her geçen gün büyütmekte ve Türkiye genelinde tanıtılması için çaba göstermekteyiz. Bunun yanında köyümüze belirli zamanlarda çeşitli üniversitelerden akademisyenleri ve öğrenci gruplarını davet ederek yerel halk bilgilendirilmekte ve projemizin gelişmesine katkıda bulunacak alt projelerin tabanları oluşturulmaktadır.

 
Derneğimizin Mail Adresleri
İstek ve görüşleriniz için
Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
 
Bilgi ve sorularınız için
Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

 
 
Yönetim Kurulu
Emin İNANDUĞÇAR ( Başkan ) Y.T.Ü.Yüksek Şehir Plancı
Şükran ŞİPKA (Başkan Yardımcısı ) Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Funda İNANDUĞÇAR (Sekreter) Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Ayşe KAHRAMAN (Sayman ) Emekli Köy Sakini
Metin Gökdemir (Üye ) Hüsametindere köy muhtarı
 
Denetim Kurulu
Erdoğan ÖZEN
Hikmet BIÇKICI
Fevzi ÇELİK
 
Üyelik Dilekçesi
Başlığa tıklayarak içeriğe ulaşabilirsiniz.
 
Dernek Tüzüğü
Başlığa tıklayarak içeriğe ulaşabilirsiniz.
 
Dernek Merkezi
Derneğimiz Bolu İli; Mudurnu İlçesine bağlı Hüsamettindere köyündedir.
 
Derneğimizin Faaliyet Alanları
 • Tarihi,kültürel ve tabii çevreyi korumak ve geliştirmek çevre bilincini oluşturmak için her türlü faaliyetler yapar.
 • Hüsamettindere Köyü'nde gerçekleşen proje ile ilgili farkındalık yaratma amaçlı çeşitli bilgilendirme çalışmaları yapar.
 • Çevremizin kültürel ve tabii değerlerini tanıtmak geliştirmek ve tarihi dokunun korunması ile ilgili olarak kamusal alanda faaliyet gösteren üniversitelerle meslek birimleri çevre il müdürlükleri yerel yönetimler sivil savunma müdürlükleri ve benzeri uluslararası kuruluşlarla temas kurar ve iş birliğinde bulunur.
 • Projeye katkı sağlayacak çeşitli üniversiteler için davet organizasyonları düzenler.
 • Çeşitli kurumları bir araya getirecek ve kurumlar arası entegrasyonu sağlayarak proje ile ilgili yeni fikirler ve oluşumların çıkacağı çalıştaylar düzenler.
 • Yerel kalkınma amaçlı akademisyenler yardımı ile eğitim çalışmaları yapar.
 • Kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak amaçlı toplantılar ziyaretler ve çeşitli geziler düzenlenerek bölge genelini tanıtır.
 • Turizm faaliyetlerinin bölge bütününde entegrasyonunu sağlamak amaçlı çalışır.
 • Derneğe gelir temin etmek amacı ile sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler.
 • Üyelerin daha aktif olması için çeşitli çevre etkinlikleri düzenler.
 • Dernek amaçları doğrultusunda süreli ve süresiz yayınlar (kitap, gazete, broşür, afiş, katalog, dergi, bülten, bildiri basar) ve görsel-işitsel medya da (TV, Radyo) halkı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik çeşitli sunumlar ve röportaj yapar.
 
Derneğimizin Hedefleri
 • Kültürel ve doğal değerleri yaşatmak ve korumak;
 • Köy hayatının ve geleneklerinin sürmesini sağlamak;
 • Yıkılmak üzere olan geleneksel "Anadolu Türk Köy Evleri"ni korumak, onarmak ve kullanıma açmak;
 • Doğal ve kültürel varlıkların tahribine yönelik sorunlara çözüm üretmek;
 
Dernek Hesap Numaraları
Başlığa tıklayarak içeriğe ulaşabilirsiniz.
 
En Çok Okunan Derneğimiz

Son Güncelleme ( Pazartesi, 10 Mart 2014 )